Tin Tức

Tính một tổng hoặc một giá trị gộp khác trong PivotTable view


Cùng tìm hiểu nội dung về “Tính một tổng hoặc một giá trị gộp khác trong PivotTable view”.

Tính một tổng trên một datasheet hoặc một form

1. Mở một datasheet hoặc form trong PivotTable view.

Tính một tổng trên một datasheet hoặc một form

2. Thực hiện một hoặc nhiều thao tác dưới đây:

Bổ sung một trường tổng (total field)

Bạn có thể bổ sung nhiều total field vào vùng chi tiết, nhưng không được bổ sung vào hàng, cột hoặc vùng bộ lọc.

1. Mở datasheet hoặc form trong PivotTable view.

2. Nhấp field có chứa các giá trị mà bạn muốn khái quát hóa.

3. Trên thanh công cụ PivotTable, hãy nhấp AutoCalc, và sau đó nhấp hàm tổng mà bạn muốn.

Bổ sung một trường tổng đã được tính

Bạn có thể bổ sung một trường chi tiết hoặc trường tổng vốn sử dụng một biểu thức để tính dữ liệu.

1. Mở datasheet hoặc form trong PivotTable view.

2. Trên thanh công cụ PivotTable, hãy nhấp Calculated Totals and Fields, rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  • Để tạo một field chi tiết, hãy nhấp Create Calculated Detail Field.
  • Để tạo một field tổng, hãy nhấp Create Calculated Total.

3. Trong hộp thoại Properties, hãy gõ nhập biểu thức mà bạn muốn trên nhản Calculation, rồi nhấp Change.

Để chỉnh sửa biểu thức vốn đang được dùng trong một field được tính toán, chọn field, chỉnh sửa biểu thức rồi nhấp Change trên nhãn Calculation của hộp thoại Properties. Các giá trị field sẽ được tự động tính lại bằng cách sử dụng biểu thức mới.

Theo mặc định, các field tổng vốn khái quát hóa dữ liệu số sẽ sử dụng hàm tổng Sum. Các field vốn khái quát hóa các kiểu dữ liệu sẽ sử dụng hàm tổng Count.

Bàn về việc tính một tổng trong một subform và hiển thị nó trong một form

Bạn có thể tính một subtotal (tổng con) trong một subform rồi hiển thị nó trong main form.

Trong ví dụ sau đây, main form và subform đều đặt cơ sở trên các table với quan hệ một đối nhiều. Main form biểu thị các record phía “một” của quan hệ, subform biểu thị các record phía “nhiều” của quan hệ.

Để tính tổng con của đơn đặt hàng trong subform, bạn cần bổ sung một text box vào form footer của sunbform rồi chỉ định một biểu thức trong hộp tính chất ControlSource dành cho text box. Biểu thức này sử dụng hàm Sum. Ví dụ biểu thức sau đây sẽ tính lượng tổng dành cho tất cả các sản phẩm trong Orders form:

Để hiển thị tổng con order trên main form, tạo một text box trên main form vốn sử dụng một biểu thức để tham chiếu đến control trên subform có chứa giá trị được tính. Ví dụ bạn có thể chỉ định biểu thức sau dây trong hộp tính chất ControlSource của text box trên main form:

= [Oders SunformjllOrderSubtotal]

  • Nếu bạn muốn sử dụng giá trị từ một control đã được tính lúc tỉnh một tổng, thì bạn không thể sử dụng tên của control đó trong hàm Sum. Thay vì vậy bạn có thể xác định một biểu thức trong query trọng yếu form hoặc câu lệnh SQL và sử dụng tên của field đã được tính toán trong hàm Sum.
  • Orders form trong cơ sở dữ liệu mẫu Northwmd có ví dụ về một subform vốn tính một tổng con được hiển thị trong main form. Để xem form này bạn hãy mở cơ sở dữ liệu Northwind trong Samples subfolder của folder Microsoft Office, sau đó mở Orders form trong Design view.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Tin Tức
Sao chép hoặc di chuyển các record trong Microsoft Access
Tin Tức
Hướng dẫn cách chọn một loại modem thích hợp
Tin Tức
Cách phân biệt một số loại thẻ nhớ thật và thẻ nhớ nhái Kingston